HET NATUURRESERVAAT

"Klaarkampermeer" Beschrijving van het gebied Het natuurreservaat "Klaarkampermeer", dat op ongeveer 4 km ten zuidwesten van Dokkum ligt, tussen Sibrandahus en Rinsumageest achter de Klaarkampstermeermolen, dankt zijn naam aan het meer, dat eertijds lag bij het kloosterklaarkamp.
Zowel het klooster als het meer zijn verdwenen.
Van het klooster resten nog diverse goed herkenbare overblijfselen.
De grachtenen wallen tekenen zich nog in het terrein af en het puin herinnert eveneens aan het vroegere gebouw.
Van het meer zijn nu allen nog een kleine, ondiepe plas en enige laaggelegen graslanden overgebleven.

HET WATER

Het grootste gdeelte van het Klaarkampermeer bestaat uit half-natuurlijke graslanden en uit brakwater-moeras.
Dat brakke karakter geeft het reservaat zijn bijzondere betekenis: ook het meertje is zout tot brak.
Als het zomers droog genoeg is en de waterstand daardoor laag wordt, komen boomstronken te voorschijn die dan door een laagje zout wit uitslaan.
Het waterpeil wordt door een gemaal van het waterschap bij de molen in het boezumwater gepomt.
De Klaarkampstermeermolen kan ook worden ingezet als het nodig is.
Op afspraak is de Klaarkampstermeermolen te bezichtigen. Molenaar G.T.J.Stockmann 0622296659

VEGETATIE

Tezamen met nog enkele kleinere ondiepe plasjes wordt het meertje omgeven door een rietmoeras.
Rond het rietmoeras gelegen deels zoete en deels brakke graslanden, zijn tal van planten uit brakke milieus te vinden, zoals,


klik op foto voor vergroting

 
 melkkruid
 
 
schijnspurrie

zeebies

aardbeiklaver

waterpunge

zilte rus

zeekraal

zeester

 

DE WEIDEVOGELS

Het resrvaat is zeer vogelrijk.

Van de weidevogels broeden de kievit, grutto, tureluurkemphaan, scholekster en verder soorten alsslobeend, veldleeuwerik, gele kwikstaart, graspieper, zomertaling kuifeend.
Bijzonder is het broedvoorkomen van kluut en visdief. In de trektijd zijn er ruitersoorten, snippen, eenden en ganzen.
Foerageerende lepelaars worden vrijwel elk jaar gezien.

 
 kievit

grutto

tureluur

kemphanen
 
 
scholekster

slobeend

veldleeuwerik

gele kwikstaart

graspieper
 
 zomertaling

kuifeend

kluut

snip

eenden

ganzen

lepelaar

HET BEHEER

Met uitzondering van het moeras-deel en de directe omgeveing daarvan, worden alle graslanden verpacht aan veehouders uit de buurt.
Zij houden zich aan de late maaidatum (22 Juni en 1 Juli) en scharen lage dichtheden jongvee in.
Het natte moerasdeel wordt door het Staatsbosbeheer in eigen beheer en met aangepaste machines gehooid.

DE TOEGANKELIJKHEID

Alleen in de broedtijd is het reservaat voor bezoekers gesloten (15 april tot 15 juni).
De nodige rust voor broedende en foeragerende vogels wordt ondersteund door paalrecht van de nabijgelegen eendenkooi waarbinnen het reservaat ligt.